P.U. Biuro Finansowo-Rachunkowe
Analog Sp. z o.o.

Analog - logo

Artykuły

Przykładowy szablon: "umowa o badanie sprawozdania finansowego", w razie potrzeby może być uzupełniany o dodatkowe elementy.

UMOWA Nr

o badanie i ocenę sprawozdań finansowych

Zawarta w dniu                   r,   pomiędzy:

Przedsiębiorstwo Usługowe Biuro Finansowo-Rachunkowe "ANALOG"  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Lublinie,
20-092 Lublin, ul. Obywatelska 9, wpisaną na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Nr 669, NIP 712-00-60-474,  zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowaną przez mgr Józefa Gęborysa

a:

  ...............................,
, zwaną dalej Zleceniodawcą, reprezentowaną przez ................,

o następującej treści:

§ 1

1. Zleceniobiorca dokona przeglądu sprawozdań finansowych za rok 2006, przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Zleceniodawcy za rok obrotowy 2006,  zbada księgi rachunkowe na podstawie których sprawozdanie to sporządzono, a także złoży pisemną opinię wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, wynik finansowy i rentowność Zleceniodawcy.

W/w opinia i raport będą spełniać wszelkie wymogi określone przepisem  art. 65 ustawy z 29.09.1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).

2. Niniejsza umowa obejmuje również badanie poprawności rozliczeń Zleceniodawcy z Urzędem Skarbowym  w zakresie niezbędnym do wydania opinii.

§ 2

1. Badanie sprawozdania finansowego zostanie przez Zleceniobiorcę przeprowadzone na tak dobranych próbach ksiąg i dowodów księgowych aby dokumentacja badania stanowiła podstawę do sformułowania opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

2. Przedmiot i zakres badania zostanie ustalony wspólnie przez strony. Dobór prób do badania ksiąg i dowodów zostanie poprzedzony przeglądem funkcjonowania  u Zleceniodawcy systemu organizacyjnego, rachunkowości i systemu kontroli wewnętrznej, oraz samą identyfikacją podmiotu badanego (jego rejestracją w odpowiednich urzędach). W każdym przypadku Zleceniobiorca może rozszerzyć zakres badania, w szczególności jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Badanie obejmuje również ocenę stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków dokonanych przez kierownictwo badanej jednostki oraz ocenę sposobu ogólnej prezentacji sprawozdań finansowych.

4. Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę na piśmie o ewentualnych wątpliwościach, nieprawidłowościach lub błędach w treści ksiąg lub sprawozdań - w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności.

5. Zleceniobiorca zastrzega sobie, że wobec przeprowadzenia badania na podstawie badań wyrywkowych istnieje ryzyko, że pewne nieprawidłowości ksiąg lub sprawozdań finansowych, a także ewentualne dokonywane w jednostce błędy, oszustwa i fałszerstwa mogą zostać nie wykryte.

 

§ 3

1. W wyniku przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy, w  ilości egzemplarzy określonej w ust. 3:

a) opinię o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego

b) raport z badania sprawozdania finansowego

2. Zleceniobiorca poinformuje ponadto Zleceniodawcę  na piśmie o zauważonych w trakcie badania ewentualnych nieprawidłowościach lub zaniedbaniach w systemie rachunkowości i kontroli wewnętrznej, których usunięcie jest konieczne lub przyczyni się do poprawy sytuacji ekonomicznej badanej jednostki.

3. Zleceniodawca przedłoży Zleceniodawcy opinię i raport, o którym mowa w ust. 1 w 5 (pięciu) egzemplarzach.

 

§ 4

1. W przypadku wydania opinii zawierającej istotne zastrzeżenia do prawidłowości, kompletności  lub rzetelności sprawozdania finansowego  albo wydania  o nim negatywnej opinii zostanie Zleceniodawcy przekazane uzasadnienie na piśmie.

2. W przypadku  zrzeczenia się wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym na skutek np. ograniczenia zakresu lub metody badań Zleceniodawcy zostaną przedstawione wyczerpująco tego powody.

§ 5

Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591, ze zm.),  oraz zgodnie z normami wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,  jak również zgodnie  z Ustawą z dnia 13 października 1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121, poz. 592, ze zm.).

§ 6

1. Czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego Zleceniodawcy będą przez Zleceniobiorcę wykonane w terminach uzgodnionych ze Zleceniodawcą pod warunkiem terminowego wywiązania się przez Zleceniodawcę ze zobowiązań ustalonych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu oraz w §7 niniejszej umowy.

2. W przypadku niedotrzymania przez Zleceniodawcę zobowiązań ustalonych w § 7 umowy, okres badania sprawozdania finansowego zostanie ponownie ustalony przez strony niniejszej umowy z uwzględnieniem możliwości wywiązania się przez Zleceniodawcę z obowiązków ustalonych z procedurą zatwierdzania sprawozdania finansowego.

3. Niezwłocznie po uiszczeniu przez Zleceniodawcę I raty wynagrodzenia, o której mowa w § 9, ust. 1 pkt 1 umowy, Zleceniobiorca rozpocznie badanie.

4. Rezultaty badania określone w § 3 niniejszej umowy Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy w terminach do dnia 30 marca 2007r.

§ 7

1. Zleceniodawca  odpowiada za:

a) prawidłowość i rzetelność przedstawionego do badania sprawozdania finansowego oraz stanowiących  podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych,

b)  dobór właściwych zasad rachunkowości oraz za odpowiednie działanie kontroli wewnętrznej,

c)  prawidłowość i terminowość obliczenia i zadeklarowania  zobowiązań  podatkowych i innych obciążeń publicznoprawnych,

d) prawidłowość danych zawartych w oświadczeniu kierownika jednostki badanej w sprawie kompletności ujęcia danych w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym, wykazania operacji pozabilansowych, zobowiązań warunkowych oraz zdarzeń, które wystąpiły po dacie bilansu, a także innych ważnych zdarzeń rzutujących na rzetelność i prawidłowość sprawozdania finansowego i ksiąg, których drogą rewizji nie da się ustalić.

2. Zleceniodawca udostępniając do badania księgi rachunkowe, dowody księgowe i sprawozdanie finansowe oraz dokumentację prawno-organizacyjną, zobowiązuje się do:

a) informowania Zleceniobiorcę o terminach prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego, a w tym planu i terminów inwentaryzacji,

b) udostępnienia wykonawcom umowy desygnowanym na piśmie przez Zleceniobiorcę:

- ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych będących podstawą sporządzania sprawozdań finansowych

- sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową według wzoru ustalonego przez podmiot badany na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości

- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

- sprawozdania z działalności podmiotu badanego,

- dokumentów założycielskich i organizacyjnych przedsiębiorstwa

- dokumentacji dotyczącej regulaminów pracy organów statutowych,

- dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości (w tym zakładowego planu kont),

- zawartych przez Zleceniodawcę umów, udzielonych gwarancji i innych podobnych
     dokumentów,

-  dokumentacji związanej z organizacją i funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej,

  - analiz oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez Zleceniobiorcę  a mających związek z przedmiotem niniejszej umowy,

  c) udzielania wyczerpujących wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia badania,

  d) udzielenia potrzebnych informacji o sprawach  przygotowanych do postępowania sądowego i znajdujących się w toku tegoż postępowania, jak również kompletnych informacji dotyczących umów kredytów i pożyczek,

  e) terminowego sporządzenia przez kierownictwo badanej jednostki oświadczeń na temat kompletności, prawidłowości i rzetelności ujęcia danych w księgach, ujawnienia wszelkich zobowiązań warunkowych oraz zdarzeń jakie nastąpiły po dacie bilansu, a w szczególności  oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do umowy,

  f) współdziałania ze Zleceniobiorcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania umowy, a w szczególności do:

  - ustosunkowywania się do zastrzeżeń i wątpliwości przedstawicieli Zleceniobiorcy w sprawach prawidłowości i rzetelności przedstawionej do badania dokumentacji, ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i  innych sprawozdań podlegających badaniu,

  - korygowania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego w zakresie, w którym Zleceniodawca i Zleceniobiorca będą przekonani o celowości i zasadności wprowadzania zmian,

  - na wniosek przedstawicieli Zleceniobiorcy wydawania dyspozycji wykonywania przez personel Zleceniodawcy wymaganych czynności (kopiowania dokumentów, dokonywania wizji i inwentaryzacji, przygotowania i wysyłania korespondencji, itp.),

  - przechowywania sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportami w sposób określony przez prawo.

§ 8

Jeżeli Zleceniobiorca oprócz biegłych rewidentów zatrudni do badania sprawozdania finansowego osoby nie posiadające uprawnień biegłego rewidenta, wówczas odpowiedzialność z tym związaną, a w szczególności odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy ponoszą solidarnie  Zleceniobiorca i biegły rewident nadzorujący pracę osób nie posiadających uprawnień biegłego rewidenta.

 

§ 9

1. Za wykonanie zlecenia, Zleceniobiorca otrzyma zryczałtowane wynagrodzenie w całkowitej kwocie .......................... zł + VAT (.....................................................  zł plus podatek VAT), przy czym płatność nastąpi w niżej wskazany sposób:

1) I rata ........................ zł   - płatna do dnia  ............... 2006r,

2) II rata ....................... zł   - płatna do dnia  ............... 2006r.,

3) pozostała kwota płatna po całkowitym  wykonaniu umowy, w terminie 14 dni od doręczenia Zleceniodawcy stosownej faktury VAT.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 nie obejmuje wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem poza siedzibą  Zleceniodawcy  i  Zleceniobiorcy, tłumaczeniami i kosztami podróży, które to koszty ponosi Zleceniobiorca.

3. Określone w ust. 1 wynagrodzenie  zostanie przekazane na konto Zleceniobiorcy  w Banku
PKO SA V oddz. Lublin  Nr .........

§ 10

Przyjęcie przez  Zleceniobiorcę wynagrodzenia umowy, nie zwalnia Zleceniobiorcy z obowiązku udzielenia Zleceniodawcy ewentualnych wyjaśnień i wykonania w związku z tym niezbędnych czynności w zakresie przewidzianym niniejszą umową, aż do czasu zatwierdzenia badanego sprawozdania finansowego.

§ 11

1. Zleceniobiorca ma prawo udostępnić rezultaty badania sprawozdania finansowego Zleceniodawcy wyłącznie  organom upoważnionym przepisami ustaw do wglądu w tego rodzaju dokumenty, a w tym organom Krajowej Izby Biegłych Rewidentów sprawującym nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby.

2. Jeśli Zleceniodawca zamierza opublikować lub w inny sposób wykorzystać sprawozdanie finansowe z powołaniem się na Zleceniobiorcę, Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć Zleceniobiorcy odpowiedni tekst do wglądu i zatwierdzenia przed oddaniem go do druku. Ponadto Zleceniodawca zobowiązuje się wydrukować pełny tekst opinii Zleceniobiorcy we wszystkich takich sytuacjach.

3. Zleceniobiorca i osoby badające w jego imieniu sprawozdanie finansowe są zobowiązane do zachowania tajemnicy faktów i okoliczności poznanych w toku badania.

 

§ 12

1. Zleceniobiorca nie może bez zgody Zleceniodawcy powierzyć innemu podmiotowi, choćby nawet w części,  wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

2. W razie wyrażenia przez Zleceniodawcę pisemnej zgody na powierzenie przez Zleceniobiorcę innemu podmiotowi wykonania w części lub w całości niniejszej umowy, Zleceniobiorca odpowiada za czynności zastępcy tak jak za swoje własne.

3. W trakcie  badania sprawozdania finansowego, jak też przy odbiorze raportu i opinii o badanym sprawozdaniu finansowym:

 Zleceniodawcę reprezentować będą następujące osoby:        
-
-

Zleceniobiorcę reprezentują:    
- Józef Gęborys - biegły rewident          
- Piotr Gęborys - asystent.

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 15

Za właściwy do rozstrzygnięcia wszelkich sporów mogących wyniknąć pomiędzy stronami na tle  niniejszej umowy, strony uznają sąd rejonowy właściwy miejscowo według  siedziby Zleceniodawcy.

§ 16

Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, wraz z Załącznikiem Nr 1  - “Wzór oświadczenia”, który jest integralną częścią umowy.

Zleceniobiorca                                                                             Zleceniodawca