P.U. Biuro Finansowo-Rachunkowe
Analog Sp. z o.o.

Analog - logo

Artykuły

Oświadczenie kierownika jednostki składane biegłemu rewidentowi w związku z przeprowadzonym badaniem i wydaniem opinii

OŚwiadczenie

dla:

 

Przedsiębiorstwo Usługowe Biuro Finansowo-Rachunkowe "ANALOG" Sp. z o.o.

20-092 Lublin, ul. Obywatelska 9.

 

W związku z badaniem i oceną naszego sprawozdania finansowego,      
 umowa Nr .......................  z dnia ..................................................,

oświadczamy, że:

1) jesteśmy świadomi, że ponosimy odpowiedzialność za prawidłowość, rzetelność i kompletność będącego przedmiotem badania i opinii sprawozdania finansowego oraz stanowiących jego podstawę ksiąg rachunkowych, a w tym dowodów księgowych,

2) według naszej wiedzy i dobrej wiary:

 - sprawozdanie finansowe będące przedmiotem opinii jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń,

 - w badanym okresie były w naszej jednostce przestrzegane przepisy prawa i warunki zawartych umów, istotnych z punktu widzenia naszej działalności, a zwłaszcza jej kontynuacji,

3) w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym zostały kompletnie ujęte zdarzenia, które mogą rzutować na przyszłą sytuację finansową naszego przedsiębiorstwa - jednostki,
a mianowicie: zastawy, poręczenia, zobowiązania warunkowe i tym podobne zdarzenia,

4) udostępniliśmy biegłym rewidentom działającym w imieniu "ANALOG" Sp. z o.o. kompletne:

 - księgi rachunkowe (w tym dowody księgowe),

 - sprawozdanie finansowe,

5) na koniec okresu zostały kompletnie zidentyfikowane i prawidłowo wycenione zapasy towarów  i produktów gotowych, przekraczające możliwość ich sprzedaży, a składniki majątkowe zostały wycenione w wartości nie wyższej od wynikającej z ich cen sprzedaży netto,

6) przedsiębiorstwo - jednostka nasza posiada tytuły prawne do wszystkich składników aktywów,

7) ujawniliśmy przedstawicielom "ANALOG" Sp. z o.o. wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowanej opinii o prawidłowości
i rzetelności naszego sprawozdania finansowego i ocenę sytuacji majątkowej i finansowej.

 

 

 

 

 

 

......................................................., dnia .................................. r.