P.U. Biuro Finansowo-Rachunkowe
Analog Sp. z o.o.

Analog - logo

Audyt


Biuro rachunkowe: audyt, badanie sprawozdań finansowych - usługi biegłego rewidentaOferujemy wykonanie usługi - badanie sprawozdania finansowego zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości – Rozdział 7 (Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych) oraz Ustawą z dnia 13 października 1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie.
Na liście KIBR podmiotów uprawnionych do badania  jesteśmy wpisani pod nr 669.

W zależności od Państwa potrzeb zakres, terminy, sposób wykonania prac a także cena i warunki płatności podlegają negocjacji (przykład umowy o badanie). Ramowy harmonogram prac opracowujemy po zapoznaniu się z firmą i uzgodnieniu warunków z Zarządem. Raport z badania podlega wewnętrznej weryfikacji. Poniżej podajemy najczęstszy sposób wykonania zamówienia.

A. Usługa zostanie wykonana w terminach:
- rozpoczęcie prac (inwentaryzacja - grudzień badanego roku ) styczeń następnego roku
- przegląd ksiąg rachunkowych do końca marca
- badanie sprawozdania finansowego do końca marca

B. Metoda prowadzenia prac
Etap 1: - analiza i ocena systemów ewidencji i kontroli wewnętrznej
- sprawdzenie prawidłowości stosowanych procedur dotyczących sposobu ustalania i ewidencji podatku od towarów i usług VAT
- badanie istotnych pozycji aktywów, pasywów i rachunku wyników.
Etap 2: - procedury inwentaryzacyjne
Etap 3: - sprawdzenie prawidłowości wyceny aktywów, pasywów i wartości aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz wyniku obrotowego
- badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy z uwzględnieniem kryterium realności i kompletności zawartych w nim informacji
- sprawdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy pod kątem zgodności ze sprawozdaniem finansowym i wymogami prawa.

C. Wykonawca prac
Prace zostaną wykonane pod kierunkiem biegłego rewidenta mgr Józefa Gęborysa, Nr leg. 6019 (wpis na listę pod numerem 824 – Monitor Polski Nr 43/01 poz. 700). przez zespół pracowników podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (wpis na listę pod poz. 356 Monitor Polski Nr 43/01 poz. 700).

D. Warunki wydania opinii
Opinia o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego zostanie wydana po złożeniu oświadczenia przez Prezesa Zarządu jednostki badanej o kompletności przedłożonej dokumentacji mogącej mieć wpływ na wynik finansowy jednostki.

E. Cena i warunki płatności
Cena usługi oraz termin płatności - do negocjacji po zapoznaniu się z badaną jednostką (stosujemy cennik w części podstawowej oparty o zasady określone w następującej uchwale KRBR: http://www.kibr.org.pl/index3_9.phtml#57 )